VEDECKÉ KONFERENCIE

Veľmi dôležitou súčasťou vedeckej práce a publicity jej výsledkov je účasť alebo usporiadanie medzinárodných vedeckých konferencií. Žilinská univerzita v Žiline má dlhoročné skúsenosti a tradíciu v tejto oblasti a podujatia, ktoré sa na pôde univerzity konali alebo sa univerzita podieľala na ich spoluorganizovaní sú nie len v akademickej sfére ale aj v praxi považované za prestížne a obľúbené. Každoročne sa týchto konferencií zúčastňujú zástupcovia Dopravného úradu SR, Úradu vojenského letectva MO SR, Sekcie civilného letectva a vodnej dopravy MDVaRR -Letecký a námorný vyšetrovací útvar, Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR, Úřadu pro civilní letectví ČR, Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, LPS SR, š.p., ŘLP ČR, s.p., ako aj zástupcovia akademickej obce z krajín Európskej únie, ktorí sa zaoberajú problematikou civilného letectva. Dôležitou súčasťou týchto konferencií, ktoré boli a budú usporiadané v rámci projektu „Brokerského centra leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry“ ITMS 26220220156 je aj aktívna participácia súkromných spoločností venujúcich sa výskumu a vývoju v oblasti leteckej dopravy, resp. v oblasti prepojenia výsledkov špičkového výskumu v leteckej doprave do aplikovaného výskumu v stavebníctve a dopravnom staviteľstve, čo smeruje k transferu poznatkov vedy a techniky do praxe a komerčnému využitiu výsledkov výskumu. Tieto konferencie umožňujú komplexné zrhnutie výsledkov projektu, či už zo stránky čisto vedeckej, výskumnej ako aj z pohľadu analýzy získaných údajov a interpretácie vedeckých poznatkov formou vedeckých článkov.

VÝSTUPY

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia – 3 210 000,00 Eur

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 20,00

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT – 1,00

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch – 20,00

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti – 2,00

Počet zorganizovaných konferencií – 3,00

Počet zriadených kompetenčných centier orientovaných na určité hospodárske odvetvie – 1,00

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži – 6,00

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy – 2,00

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži – 4,00

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy – 2,00

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži – 8,00

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy – 1,00

© 2015 BCLD - Brokerské centrum leteckej dopravy - ITMS 26220220156
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ