Zámery a ďalší rozvoj

Ďalšie smerovanie projektu Brokerského centra leteckej dopravy bude zamerané na možnosti rozšírenia portfólia poskytovaných produktov, ako napríklad tvorba pravých ortofotosnímok, generovanie stromov z mračna bodov a podobne. Cieľom je aj zdokonaľovanie algoritmov použitých pri spracovaní surových údajov a tým zvýšenie presnosti a kvality výstupných údajov pre špecializované odvetvové analýzy v oblasti dopravy.

Oblasti projektu a ďalšie vedecké výstupy

2/ Využitie optických systémov skenovania pre kontinuálne hodnotenie premenných parametrov povrchu vozoviek vychádza so získavania a využívania údajov o premenných parametroch pozemných komunikácií, kedy práve diagnostika je zdrojom informácii pre analýzu stavu vozooviek a ich následné hodnotenie. V súčasnosti s vývojom leteckého 3D laserového skenovania je možné rozvíjať aj využiteľnosť leteckej snímky v rôznych oblastiach najmä pre cesty, diaľnice, tunely, letiská alebo železnice. Vysokorýchlostné kamery a optické systémy zabezpečujú rozlíšenie 3D s vysokou presnosťou a ponúkajú mnoho výhod oproti tradičným meraniam.

3/ Modelovanie vonkajších silových vedení na základe využitia 3D skenovaných dát vychádza z možností zberu údajov prostredníctvom lidarových technológií pri mapovaní koridorov elektrického vedenia. Na základe získaných praktických výsledkov je možné konštatovať, že kvalita výstupných dát, najmä získavaná hustota 3-5 bodov na m2 je dostatočná pre účely monitoringu a analýzy stavu vedení a ich ochranných pásiem.

Uplatnenie výstupov kompetenčného centra v podnikateľskom prostredí predstavuje možnosti komerčného prepojenia brokerského centra s podnikateľským prostredím na regionálnej, národnej, ale aj medzinárodnej úrovni so zameraním sa na výstupy a inovácie v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Okrem možností komercializácie výstupov vedy a výskumu je nutné zdôrazniť aj možnosti napojenia na ďalšie medzinárodné organizácie zaoberajúce sa špičkovým výskumom ako napr. GNSS Centre of Excellence so sídlom v Prahe.

1/ Porovnanie výsledkov hodnotenia textúry povrchov meraním pomocou 3D scanera a konvenčnými metódami vychádza z tvrdenia že javy, ktoré textúra povrchu môže ovplyvňovať závisia predovšetkým na veľkosti vlnových dĺžok a amplitúd, nepravidelností povrchu, kedy mikro a makrotextúra má výrazný vplyv predovšetkým na protišmykové vlastnosti vozoviek. Boli vytipované úseky ciest na ktorých bola meraná a hodnotená textúra a drsnosť vozovky, pričom tieto úseky boli takisto skenované pomocou 3D skenera. Výsledky všetkých metód boli porovnávané a z porovnania boli nakoniec stanovené korelačné závislosti.

4/ Diagnostika vonkajších elektrických vedení VVN s využitím leteckého LIDARU vychádza s využitia leteckého 3D skenovania vzdušných vedení vysokého napätia. Tieto dáta spolu s termo kamerou môžu prevádzkovateľovi vedenia poskytnúť mnohé cenné informácie. Z výsledného trojrozmerného modelu je pomocou špecializovaných softvérových nástrojov možné automaticky identifikovať a vektorizovať vodiče, vypočítať priehyby vodičov, vykonať kontrolu minimálnych vzdialeností od vodičov a identifikovať potenciálne nebezpečné objekty.

5/ 3D Terestrické skenovanie stavebných objektov a ich častí s následnou tvorbou georeferencovaných modelov vychádza z 3D terestického pozemného skenovania mračna bodov. Toto mračno je možné ľubovoľne georeferencovať. Z nameraného mračna bodov následne modelujeme formou 3D stavebné objekty príp. ich časti. Takto vytvorené vektorové modely ako i samotné mračno bodov má široké uplatnenie napr. v urbanizme, architektúre, súdnom znalectve a iných oblastiach dopravy.

© 2015 BCLD - Brokerské centrum leteckej dopravy - ITMS 26220220156
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ