O PROJEKTE


Zámerom projektu je vybudovanie kompetenčného centra leteckej dopravy integrujúce výskum a vývoj v oblasti leteckej dopravy jednotlivých regiónov Slovenska. Centrum bude vybavené najmodernejšou technológiou, ktorá podporí výskum a vytvorí tak predpoklad pre zapájanie sa jednotlivých partnerov do výskumných aktivít na medzinárodnej úrovni. Predkladaný projekt prispeje k začleňovaniu sa jednotlivých partnerov do Európskeho výskumného priestoru. Výskum, ktorý bude realizovaný v kompetenčnom centre bude priamo napĺňať ciele Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky, ktorým je zvýšenie účasti vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenskej republiky, nakoľko budeme vytvárať a budovať také podmienky výskumu, ktoré budú podporovať udržanie mladého výskumného potenciálu a prispievať k návratu výskumníkov, ktorí pôsobia v medzinárodnom výskume. Kompetenčné centrum bude disponovať najmodernejšou infraštruktúrou, ktorá podporí možnosť zapájať sa do významných medzinárodných výskumných projektov. Zatraktívni výskum v podmienkach slovenských výskumných pracovísk, a prispeje k zvyšovaniu záujmu mladých ľudí o realizáciu výskumných úloh.

Zdroje financovania


Celkové výdavky projektu
7 519 589,92 €

Celkové oprávnené výdavky
7 215 942,35 €

Požadovaná výška nenávratného fin. príspevku
6 486 296,13 €

Zdroje žiadateľa celkom
729 646,22 €

Partneri


Žilinská univerzita v Žiline
Celk. oprávnené výdavky
4 229 119,87 €
Požad. výška fin. príspevku
4 017 663,88 €
Zdroje žiadateľa celkom
211 455,99 €

Technická univerzita v Košiciach
Celk. oprávnené výdavky
783 328,50 €
Požad. výška fin. príspevku
744 162,07 €
Zdroje žiadateľa celkom
39 166,43 €

YMS, a.s.
Celk. oprávnené výdavky
1 947 993,98 €
Požad. výška fin. príspevku
1 558 395,18 €
Zdroje žiadateľa celkom
389 598,80 €

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Celk. oprávnené výdavky
255 500,00 €
Požad. výška fin. príspevku
166 075,00 €
Zdroje žiadateľa celkom
89 425,00 €

HLAVNÝ CIEĽ

Transfer technológií a poznatkov z výskumných inštitúcií do súkromného sektoru s orientáciou na využitie špičkových pracovísk vedy a výskumu.

Špecifické ciele

1) Vybudovanie kompletenčného centra leteckej dopravy v SR

2) Brokerské centrum pre transfer technológií a znalostí v doprave

© 2015 BCLD - Brokerské centrum leteckej dopravy - ITMS 26220220156
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ