PORTFÓLIO SLUŽIEB


Vedecko-výskumné zameranie projektu „Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry“ sa orientuje primárne na oblasť výskumu a vývoja leteckej dopravy a jej previazanosť s ďalšími oblasťami výskumu. Zaoberá sa využitím špičkových technológii a výstupov vedecko-výskumnej činnosti leteckej dopravy a jej interakcie s výskumom v konkrétnych oblastiach elektrotechniky, informačných technológii, stavebníctva, kartografie a geodézie.

I. Kvalitné ortofotomapy

Verné a zrozumiteľné obrazy zemského povrchu až do rozlíšenia 10 cm na pixel z nalietaných oblastí Slovenskej republiky

II. Surové mračno bodov

Spracovávanie a zber veľkého objemu geografických dát získaných leteckým laserovým skenovaním

III. DTM

Digitálny model terénu a povrchu. Základný produkt, ktorý sa generuje z mračna bodov

IV. 3D model

Vektorový model budov vytvorený z mračna bodov pomocou algoritmov

V. GeoStore

Modernú distribúciu produktov tretím stranám zabezpečuje špecializovaný portál
www.geostore.sk – prvý celoslovenský online portál na transfer geopriestorových dát

© 2015 BCLD - Brokerské centrum leteckej dopravy - ITMS 26220220156
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ